Грижата за вас е наша примарна цел !
Јавете се денес на +389 75 499 188
Работно време од Отворено 24 часа

Уште денес !

Закажи

Помош и нега во домот ПУСЗ Отворено Срце Струмица

Содржина


Како резултат на Проектот Струмица Грижлив град, поддржан од страна на Министерството за труд и социјлана политика на РСМ, каде ПУСЗ Отворено Срце учествува како провајдер во сервисирање на услугата Подршка и нега на стари лица во домот, беше одржана коорднативна средба во просториите на Crven krst - Strumica, наши партнери во спроведување на обуки за 20 сертифицирани негуватели за нега и поддршкана стари лица во домот како и заедничката активност во мапирање на корисниците која ќе биде реализирана со помош на волонетрите од Црвениот Крст Струмица, кои ќе ги посетат на терен старите лица ( вклучително и оние од руралните средини)и ќе се направи мапирање.
Теренските анкети и собираните податоци ќе бидат евалуирани од страна стручни лица. Од добиените податоци, ќе се направат Персонални планови, и истите податоци понатаму ќе се користат и за развој на социјланата услуга поддршка и нега на стари лица во домот.